Burgers van A tot Z kwalitatief begeleiden en hen een financiële impuls geven.

De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van overstromingen en wateroverlast, en heeft al veel inspanningen geleverd om deze problematiek aan te pakken. Niettegenstaande leren eerder opgedane ervaringen ons dat collectieve maatregelen nooit alle overstromingen zullen kunnen vermijden. Het is daarom belangrijk om ook in te zetten op preventieve beschermingsmaatregelen die, in geval van overstroming, overlast en schade vermijden of althans zo veel mogelijk beperken.

In dit kader heeft de provincie Vlaams-Brabant een subsidieregeling in het leven geroepen waarbij huurders of eigenaars van gebouwen een financiële tegemoetkoming ontvangen indien ze waterpreventieve maatregelen treffen aan hun gebouw. Om er zeker van te zijn dat de eerdergenoemde waterpreventieve maatregelen efficiënt en functioneel zijn, wordt er voor hun gebouw een geïntegreerde studie opgesteld. Deze studie brengt het overstromingsrisico in kaart en stelt een bijhorend maatregelpakket voor.

De burgers worden in dit proces actief begeleid. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van 7.500 euro een woning of 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.
Dit programma is momenteel uitgerold in 3 gemeenten en sommigen kiezen ervoor om de subsidie nog verder op te trekken. De bedoeling is dit programma in de toekomst uit te breiden over heel de provincie.
www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/water/subsidies/subsidie-waterpreventieve-maatregelen

13 april 2018 - Stijn C
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0