Inzetten op het koolstofgehalte van de bodem

De uitspoeling van N en P heeft ook een oorzaak bij het lage gehalte aan C in de bodem. Door de steeds hogere teeltdruk -neem de aardappelregio rond Heuvelland- verlaagt het C-gehalte in de bodem en worden er meer P en N uitgespoeld. Organisch materiaal bevoordelen tegenover kunstmest, maar ook werken aan de teeltdruk, teeltrotatie een hogere rol toekennen, actief landschapsmateriaal inwerken, vaste begroeiing (met diverse functies, ook biodiversiteit) op de 1-meter zone...

28 maart 2018 - Bart V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0