Tegen eind 2019 zal de Vlaamse Regering een derde waterbeleidsnota vaststellen met een toekomstvisie op het integraal waterbeleid voor de periode 2020-20Waterbeleid25.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) vindt het belangrijk dat ook lokale besturen en sectoren mee denken. In 2017 informeerden we met een enquête en workshops naar jullie ideeën en suggesties over de prioriteiten voor het waterbeleid.

Daaruit hebben we drie thema’s geselecteerd die we verder willen uitspitten:

 

1. Diffuse verontreiniging

De waterkwaliteitsverbetering vlakt af. In heel wat waterlopen zorgen te hoge fosfor- en/of stikstofgehaltes er voor dat we geen goede waterkwaliteit halen. Daarom zouden we volop moeten inzetten op de aanpak van diffuse verontreiniging door nutriënten. Overal 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen, bijkomende erosiebestrijdingsmaatregelen en aangepaste bemestingsstrategieën zijn voorbeelden waar we sterker zullen op inzetten.

KIES EEN VRAAG

 

 

 

2. Waterschaarste en droogte

In 2017 werd Vlaanderen geconfronteerd met aanhoudende droogte en waterschaarste. De verwachting is dat langere droge periodes in de toekomst vaker zullen voorkomen. We kunnen er ons dus maar beter tegen wapenen. Zo is het niet ondenkbaar dat de overheid in de toekomst bepaalde waterbronnen tijdelijk zal moeten rantsoeneren. Met een langere termijn visie op waterbeschikbaarheid en droogterisicobeheer en structurele maatregelen willen we Vlaanderen minder kwetsbaar maken voor droogte. Daarbij zetten we in op het beheersen van de watervraag door een zuinig watergebruik en op het herstel van onze watervoorraden. Er moet ook aandacht zijn voor het evenwicht tussen de waterbeschikbaarheid en de watervraag en ieders verantwoordelijkheid daarin.

KIES EEN VRAAG

 

 

 

3. Sensibiliseren en gedragsverandering

Vlaanderen voert al geruime tijd een waterbeheer dat uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming van onze watersystemen of het voorkomen van overstromingsschade of waterschaarste. Want de overheid kan niet alles oplossen of voor alles garant staan. Iedereen kan en moet verantwoordelijkheid nemen, ook burgers, sectoren en lokale besturen. De overheid ondersteunt hen daarin. Ze informeert, geeft tips, verleent subsidies of voorziet andere ondersteunende of stimulerende initiatieven. Toch hebben al die inspanningen nog onvoldoende geleid tot de nodige gedragsverandering.

KIES EEN VRAAG